De ware ontstaansgeschiedenis van België

Dit staat NIET in de geschiedenisboekjes. Waarom niet?

Posted by Etienne 3 oktober, 2022

De splitsing van deze bananenrepubliek lag al ingebakken bij de oprichting er van.
België is gesticht in 1830. In 1912, na 82 jaar België, schreef Jules Destrée een brief aan de koning met daarin: “Sire, ils nous ont pris la Flandre.” (Sire, ze hebben ons Vlaanderen afgepakt).

België is gesticht als Belgique, een Franstalig land, met daarin een landsgedeelte waarin de overgrote meerderheid van de (gewone) mensen geen Frans sprak, doch enkel een aantal 'Vlaamse' dialecten. Voor de Franstaligen was Vlaanderen een gewest.

Het klinkt raar, maar Vlaanderen was natuurlijk geen land, geen gewest maar meer een kolonie. Het was voor de Walen ondenkbaar dat het kolonialisme ooit zou ophouden, net zoals het voor de 'Belgen' ondenkbaar was dat Congo ooit onafhankelijk zou worden. Maar het kolonialisme kwam aan zijn einde. De afscheiding van Congo verliep vreedzamer dan de Algerijnse afscheiding van Frankrijk, hoewel de 'heilige' Boudewijn wel Patrice Lumumba, de eerste democratisch verkozen Congolese president, heeft laten vermoorden met medewerking van de CIA.

Ook in België is er een einde gekomen aan de kolonisatie van Vlaanderen doordat gebeurde wat voor de Franstaligen in hun superioriteitsdenken ondenkbaar was: het Nederlands werd een taal, en er ontwikkelde zich een Vlaams bewustzijn dat het niet meer aanvaardde dat de Nederlandstalige als minderwaardig werd aanzien.
Tegelijkertijd kwam Vlaanderen ook tot economische ontwikkeling.

Diezelfde Jules Destréé schreef in zijn brief aan Albert I dan ook: « Sire, (…) Vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique, des Wallons et des Flamands; il n’y a pas de Belges. (Sire, u regeert over twee volkeren. In België zijn er de Walen en de Vlamingen; er bestaan geen Belgen.)

Op dat ogenblik was de weg naar de splitsing van het land ingezet.

Als dan ook nog de Waalse staal-en steenkolen industrie in mekaar stortte werd Vlaanderen de leidende natie in het samenraapsel België. Dat was voor de Franstaligen onaanvaardbaar, en het zijn dan ook zij die de eerste staatshervorming op gang hebben gebracht om baas te blijven, misschien niet in België, dan toch zeker in Wallonië.

Elke staatshervorming heeft de twee landsgedeelten verder uit mekaar gedreven. Het proces komt stilaan op zijn einde. Het enige wat België nog bij elkaar houdt, is het Vlaamse geld dat naar Wallonië stroomt, en Wallonië toelaat om zijn socialistische idealen toch enigszins in stand te houden.

Het neokapitalisme zal Wallonië dwingen om de splitsing van België te eisen om de socialistische sociale zekerheid te redden van de privatisering.

De solidariteit tussen Vlaanderen en Wallonië kan geen bindmiddel zijn tussen de twee regio’s omdat er weldra geen sociale zekerheid meer zal zijn.

De manier waarop België is ontstaan is hier debet aan

In onze lessen geschiedenis leren we over de heldhaftige strijd van de 'Belgen' tegen de Hollanders, de zever over de stomme van Portici, en de zoektocht naar een koning. Maar we leren niets over de rol van Nathan Rothschild van het bekende bankiersgeslacht.

Vanuit Wenen, Londen, Frankfurt en Parijs, controleerden de vier broers Rothschild zowat gans Europa. De staatsleningen van Oostenrijk, Engeland en de Pauselijke Staten waren in hun handen. Eerst Frankrijk daarna kon België worden kaalgeplukt. Maar enkel vrede kon hun staatsrenten in Wenen, Londen en Parijs voor ineenstorting vrijwaren. In 1830 schrijft James vanuit Parijs aan zijn broer in Wenen:

“we hebben voor 18 miljoen frank Franse staatsrenten. Als er vrede komt, stijgen ze naar 75. Maar wordt het oorlog, dan dalen ze tot 45.”
Voor de Rothschilds was België een beveiliging van hun kapitaal. Ze hadden er alle belang bij dat België gesticht werd.
In die tijdssfeer komt Leopold van Saksen-Cobrug in contact met de Rothschilds. Rond 1800 waren de Coburgs nagenoeg geruïneerd door de Franse bezetting onder Napoleon. Maar Leopold had een goed zakeninstinct en hij verhuist naar Londen. Daar maakt hij kennis met Nathan Rothschild. De vriendschap is zo groot dat een kleinzoon van Nathan zelfs Leopold wordt gedoopt.

Dan willen de Britten dat Leopold koning wordt van Griekenland en onderhandelt Leopold met Nathan over de financiering van de Griekse staat. Maar dat project gaat niet door en het wordt dus België.

Bij de opstand tegen Oranje stort het financiële leven in België in mekaar. De mensen halen hun geld weg bij de bank en zo ontbreken de middelen om het staatsapparaat te laten functioneren.

(Dit is exact waarom u geen baas meer bent over uw geld op de bank. U kunt alleen nog beperkt liquide geld opnemen. Liefst zou deze maffia bende staat-bank-Rothschild zien dat niemand nog liquide geld zou gebruiken. Daarom dwingen ze ons naar een virtuele munt. De debetkaart is een eerste opstap hiervoor. Straks kun je alleen nog betalen als je een QR code hebt, en daarna komen de voorwaarden om aan die QR-code te kunnen blijven voldoen!)

De Belgische revolutie kan enkel overleven als ze kredieten kan krijgen in het buitenland. En dan komen de Rothschilds op de proppen. In feite financieren zij de Belgische revolutie en de oprichting van de Belgische staat.

Koningmaker Nathan Rothschild zet zijn vriend Leopold op de Belgische troon. Dan begint het spel van de adellijke huwelijken, waarbij er niets gebeurt zonder dat er voor de staatsleningen is onderhandeld met de Rothschilds. De Rothschilds hebben Leopold in hun zak.

Er dreigt een Hollandse inval en James Rothschild die Nathan heeft opgevolgd, biedt België een partij wapens aan om die inval af te slaan.

Leopold staat met de rug tegen de muur, en aanvaardt het Dictaat van Calais. De meesten van ons hebben daar nooit van gehoord. In 1831 verlenen de Rothschilds België een lening van 100 miljoen frank, door inflatie nu opgelopen tot 500 miljoen euro.

En ze dicteren de voorwaarden: de rente is hoog en bedraagt 5%; er gelden ook volgende condities:

  1. Iedere betaling wordt door Rothschild geschorst als er oorlog ontstaat en België zich niet neerlegt bij het Verdrag van de XXIV Artikelen en de besluiten van de Conferentie van Londen;
  2. Als waarborg voor de lening eisen de Rothschilds alle staatsinkomsten waarop zij dus voortaan een optie hebben indien de lening niet wordt terugbetaald;
  3. Het leencontract bevat bovendien een artikel waarbij wordt bepaald dat de Rothschilds in de toekomst het monopolie behouden voor alle verdere Belgische staatsleningen.
Men kon moeilijk een vollediger controle over de financiën van dit jonge land bedenken. België zou voortaan leven bij de gratie van de Rothschilds.

De Rothschilds zijn op dat moment, en nu nog steeds, de echte eigenaars van België, toen een land met grote industriële toekomst. Voor Leopold was het een win-winsituatie.
En de Belgische werkmensen betaalden de rekening en maakten de rijken nog rijker. Dat is ook nu nog zo. Wij werken voor de NV België.

Alleen al voor de eerste lening van de Rothschilds betalen we nu elk jaar 25 miljoen euro van ons belastinggeld aan deze maffiabende, gebruikmakend van Ponzifraude in het bankwezen. Niemand weet exact hoeveel 'leningen' in de vorm van deze PONZIFRAUDE hier nog bovenop gekomen zijn. In ieder geval is het klaar. Alle westerse banken zullen failliet gaan. Zelfs hun virtuele munt zal hen niet behoeden voor een niet af te wenden totaal faillissement, wat ik hen van harte gun!
De NV België is de regering samen met de 'nationale' bank die ons dagelijks bestelen in naam van Rothschild. De NBB is persoonlijk eigendom van de familie Rothschild. En, onze regering samen met de rijkste Belgische families, bestaande uit de grootste schoften die er in België rondlopen, weten dit maar al te goed. De regering heeft bij de NBB geen zak te vertellen! Ze doen wat de rijken en de Rothschilds hen dicteren!

Daarom maakt het ook geen zak uit welke politieke randdebiel of hoerenloper hier premier speelt of welke partij er de boventoon voert.

Het beleid is en blijft een diefstalbeleid en zal nooit veranderen zolang de Rothschilds en de rijken hier alles te vertellen hebben.

Kapitalisme is macht. Daarom is de politiek corrupt!

Mag ik er op wijzen dat het nu op dit moment draait om de privatisering. Privatisering van onderwijs en gezondheidszorg, met daarbij de rusthuizen.
Privatisering die nodig is om de kapitaalaccumulatie op te vangen.
Voor mij ontbreekt in de lijst van de oligarchen het koningshuis, dat vanaf het ontstaan van deze bananenrepubliek de spin is in het web van het grootkapitaal.

Noteer daarbij dat Etienne Davignon Philippe van 'België' gesteund heeft in zijn groei naar het koningsschap door hem verschillende malen uit te nodigen voor de Bilderbergconferentie. Er bestaat een band tussen Davignon en de familie Boël. Dat er een band is tussen Boël en het koningshuis is genoegzaam bewezen door het rondhuppelende schildersmeisje Delphine dat eindelijk het DNA van ex-koning Albert ter beschikking kreeg om het toenmalige sperma in haar moeder aan te tonen. Het is één grote boel hoererij, zowel letterlijk als figuurlijk. En in die kringen draait het meestal om seks. Dikwijls absurde seks waar een normaal denkend mens zich niet toe zou lenen. (zie de verklaringen van de X-en, mede het BOB onderzoek naar de zwarte kerken, de roze balletten en vele andere onderzoeken die 'ze' diep hebben begraven en nooit ter sprake kwamen tijdens het Dutroux proces en nog minder tijdens het 'parlementaire' onderzoek dat diende als doofpot!)

Ook de vakbonden, Unizo en de boerenbond ontbreken niet in dit verhaal. Het is geweten dat ze geregeld samen kwamen met Van Ypersele, de kabinetchef van de koning, om de toekomst van België te bespreken. Als je dan terugdenkt aan de Arco-affaire waar duidelijk blijkt dat het ACW sterk verbonden is met het Belgische grootkapitaal, weet je ook waarom links zich zo inzet voor het voortbestaan van de NV België. Denk in dat verband ook aan de socialist Willy Claes die goede banden onderhield met het koningshuis. Willy, een begenadigd pianist en dirigent (althans volgens hem zelf) regelde de oprichting van Cockerill-Sambre, en bezorgde zo Albert Frère zijn fortuin. Hij regelde het ook dat Boudewijn Frère in de adelstand verhief. De zonen van Frère vind je dan ook terug op de lijst van de regenten van de Nationale Bank.

Ik ga hier niet verder op door.

Waar het eigenlijk om gaat is de verwevenheid tussen kapitaal en politiek.
Hier mijn stelling: in het kapitalisme ligt de macht bij het kapitaal. Daarom heet het kapitalisme. Politiek is uitoefening van de macht, en kan dus niet anders dan in dienst staan van het kapitaal.
Dat geldt ook voor 'integere' politici die volgens mij niet bestaan en nooit hebben bestaan.

Tegenwoordig met het WEF gezeik bestaan er geen verkozenen die zich NIET laten inpakken. Ze worden uitgenodigd door de rijken en daar goed ontvangen. Rijken kunnen gul zijn als dat in hun kraam past, en als ze je een geschenk aanbieden, kan je beleefdheidshalve dan weigeren? Maar eenmaal je een geschenk hebt aanvaard, zit je in hun zak en worden er wederdiensten verwacht.

Maar ook de integere politicus kan niet anders dan dienaar zijn van het kapitaal, want het kapitaal heeft de macht, en de macht chanteert:

als de kapitalist niet krijgt van de politicus wat hij wil, zal hij, bijvoorbeeld, zijn bedrijf verhuizen of afbouwen, en dreigt in de streek van de politicus werkloosheid, of de politicus wordt anders via de 'onafhankelijke' pers wel politiek afgemaakt!
De beloningen worden dikwijls niet opgemerkt door mensen die hier niet met bezig zijn. Maar laten we eens zien.

  • Verhofstadt verkocht alle bezittingen van het volk en haalde alle artikelen die de inflatie echt opdrijven uit de inflatielijst! Deze kluns mag nu dik betaald als oude lul met een grote bek uitbollen in het Europees Parlement dat GEEN ZAK te vertellen heeft over wetten. De commissie gaat over de wetten, niemand anders!

  • Kris Peeters zorgde dat alle 55-plussers uit de financiële wereld wandelen werden gestuurd. Hij bedisselde dat samen met Jef van In, toen 'crisismanager' bij AXA. AXA is een 100% Rothschildonderneming. Peeters kreeg daarna een goed betaald mazzelbaantje bij een bank en vervolgens werd hij tot voorzitter van de NAVO delegatie in het EU Parlement gebombardeerd. Van In is nu CEO van AXA.

  • Leterme speelde na de verkiezingen van 13 juni 2010 interim premier, benoemd door Albert 2 op 5 oktober 2010. Hij handelde lopende zaken af en nam het financiële gelag in handen totdat de regering diRupo eindelijk tot stand kwam, meer dan een jaar later. De lopende financiële zaken werden door hem zo ontzettend goed afgewikkeld dat hij een mazzelbaantje kreeg bij de OESO. Daarna schoof hij door naar IDEA, een Internationale Intergouvernementele organisatie voor Democratische en Electorale Assistentie, waar hij in 2014 werd benoemd voor 5 jaar! Sinds 2019 is hij voor de volle 100% voor de Chinezen gaan werken via het Chinese kapitaalfonds ToJoy.

    Sindsdien hebben de Chinezen gewoon alle productie uit de EU weggenomen en via de coronazever, ook komend uit China, stevenen we verder allemaal op een totaal faillissement van alle nog bestaande bedrijven en landen in de EU af.
Vertel me nog een keer of dit alles niet ver van te voor is bedisseld en uitgedacht. Als je de uitbollende politieke randdebielen volgt, vertellen zij het verhaal want om hun baantjes te kunnen behouden moeten ze hun rechtse (h)oer(en)kreten laten horen via de propagandistische pers.

De volgorde is gemakkelijk te bepalen: VN -> WHO -> WEF -> EU-commissie -> centrale en 'nationale' banken -> koningshuizen samen met alle regeringen.
Wij, het volk hebben geen zak te vertellen over al deze fascistische spelletjes die het corrupte WEF-tuig met ons spelen. Zelfs rechters en rechtbanken spelen deze verwerpelijke spelletjes mee. En als je dit allemaal weet, dan besef je ook dat de woorden rechtsstaat en democratie geen enkele waarde hebben. Sterker nog, ze zijn nu waardeloze LEUGENS geworden!
Op een bepaald ogenblik konden ook welmenende socialistische politici niet anders doen dan akkoord gaan met een loonstop in 2015/2016 (ik was daar ook slachtoffer van in de Belgische financiële wereld) omdat anders een aantal bedrijven (lees: rijke dikke nekken) in de financiële problemen zouden komen door hervormingen in andere landen waardoor de lonen bewust omlaag moesten worden gehaald.

De 55-plussers uit de financiële wereld waren de eersten uit de middenklasse die massaal alles werden afgenomen. Eerst loonopslag en daarna het werk zelf! Dit politiek wangedrag om de kont van Rothschild te kussen heeft ieder van ons honderdduizenden euro's aan inkomsten gekost!
Ja, en die lul van Peeters is hier verantwoordelijk voor. De 'sociale' politieke kreet leeftijdsdiscriminatie werd daarna voor eeuwig begraven in Belgistan!
Onze kapitalistische democratie komt er op neer dat de burger zelf het recht heeft om te kiezen wie de belangen van het kapitaal zal verdedigen. Het is een illusie dat binnen het kapitalisme een beleid mogelijk is dat enkel is ingegeven door het algemeen belang. Als dat algemeen belang niet samenvalt met het belang van het kapitaal, zal het niet meespelen.

Moet België blijven bestaan?

Voor het Belgische grootkapitaal en de Rothschilds helemaal niet meer. Hier in de EU is voor hen geen droog brood meer te verdienen.

De liberalen, die de belangen van dat grootkapitaal verdedigen, zijn dan ook niet langer de begrijpelijke voorstanders van België. Want, welk belang heeft zogenaamd links nu nog bij de verdediging van de belangen van het Belgische grootkapitaal? Natuurlijk leidt een onafhankelijk Vlaanderen niet langer tot een links Vlaanderen. Ik wil dus aannemen dat links niet langer ijvert voor een onafhankelijk Vlaanderen. Maar waarom is het dan toch nog zo geëngageerd in de verdediging van deze bananenrepubliek? Het heeft daar toch niet langer belang bij? Tenzij natuurlijk dat de top van links grondig gecorrumpeerd is om nog wat loze kreten te slaken.
Voor zover nog nodig na het bovenstaande, toont het feit dat links België de corruptie blijft verdedigen ondanks dat België compleet failliet en financieel bijna totaal dood is!

Nu blijkt dat alle westerse landen en banken virtueel failliet zijn en de dollar als wereldreservemunt zwaar onder vuur ligt heeft het geen nut meer. De linksen voeren nu een rechts beleid.
Japan is failliet en Engeland nadert het totale faillissement met rasse schreden. Via de ver overroepen energieprijzen willen diezelfde linkse maar feitelijk fascistische corrupte politieke zooi ons alles afnemen. Alle grote bedrijven, waaronder ook BASF, zullen de deuren moeten sluiten.
Ik heb echt geen idee waarom al die politieke onnozelaars daar nog steeds zitten. Iedereen met een normaal werkend boerenverstand moet toch zien dat het 'sociale', fascistische, politieke WEF-tuig, ons kapot aan het maken is!

Op 4 oktober 2022 'viert' de Belgische bananenrepubliek haar 192-jarige bestaan!
Mijn felicitaties aan alle randdebielen in de BELGISCHE politiek want deze bananenrepubliek zal door hun toedoen nooit 200 jaar oud worden!


Tot de orde van de dag wat betreft de VN - WHO - WEF - en EU:

Deze instituten produceren alleen gebakken lucht,
ze verkopen uitsluitend volledige onzin,
en produceren alleen geld via banken hun Ponzifraude,
door landen te 'belasten'.
Het zijn allemaal regeringen zonder land,
en leven van onze belastingcenten.
Normaal gezien zou iedereen deze instituten,
mede de waardeloze randdebielen die deze instituten bevolken,
ORDINAIRE PARASIETEN NOEMEN!