Moraliteit en ethiek.
Woorden die door politici, artsen, advocaten en OM niet langer worden begrepen.

Laatste strohalm, ons leger!
Oproep aan onze elitetroepen!

Posted by Etienne 14 oktober, 2022

Moreel leiderschap is het gevolg van kennis, ervaring, moed en gesprekken met anderen over waarden volgens Alex Brenninkmeijer in zijn boek. Moreel leiderschap is dan ook niet het gevolg van macht, het komt juist voort uit gelijkwaardigheid. Een moreel leider geniet gezag op basis van integriteit, waardoor anderen je morele keuze volgen. Zodat je, als moreel leider, positieve impact hebt voor people, planet én profit.
In de ethiek vraagt de filosoof zich af wat de uiteindelijke norm is voor het menselijk handelen. Hoewel in de omgangstaal ’ethisch’ in de betekenis van ’moreel’ wordt gebruikt, gaat het om twee verschillende gebieden:
’moraal’ is het zedelijk handelen zelf, terwijl ethiek de studie ervan is. Er zijn drie kennisgebieden waarin ethiek een belangrijke rol speelt: de wijsbegeerte, de theologie en de medische wetenschap. De term ’ethiek’ wordt soms in engere zin gebruikt om te verwijzen naar de ethische principes van een bepaalde traditie, zoals de christelijke ethiek of de ethiek van een bepaalde filosoof.

Analyse van ethiek

In de modale logica wordt echter wel getracht om ethische bewijsvorming te formaliseren middels de zogenaamde deontische logica waarin men op een logische wijze constructies als:
"het is verplicht om" (genoteerd als O) en,
"het is toegestaan om" (genoteerd als P) en,
"het is verboden om" (genoteerd als F) gebruikt.

Verscheidene logici binnen dit gebied vertrekken van de gulden regel als criterium.

Een voorbeeld:
 1. P1: Behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen. (Gulden regel)
 2. P2: De Jonge heeft door zijn leugens over corona vele mensen laten vermoorden door de genetische ongeteste spuit.
 3. C1: De bevolking neemt hem dit kwalijk, begint hem te bedreigen en deze massamoordenaar heeft nu verzwaarde 24/7 politiebewaking! (volgt uit P1, P2) We kunnen deze vraag en uitkomst ook stellen bij Rutte, Kaag en anderen!

Ethiek kan zich enerzijds buigen over heel specifieke vragen zoals:

Mag de echtgenoot van een comapatiënte besluiten over haar euthanasie, ook als haar familie erop tegen is? (de kwestie Terri Schiavo)
Mogen dieren gebruikt worden in laboratoria die medicijnen ontwikkelen? (de discussie rond dierproeven)
Mag een persoon worden afgeluisterd, als maar gedacht wordt dat hij 'terrorist' zou kunnen worden/zijn? (de Patriot Act)

Anderzijds houdt ethiek zich ook bezig met algemenere vragen zoals:
 1. "Heiligt een doel ooit de middelen?"
 2. "Wat is rechtvaardigheid?"
 3. "Moet men een handeling afwegen aan de hand van haar gevolgen of telt net de intentie?"
 4. "Wanneer is een persoon verantwoordelijk voor zijn daad?"

Punt 4 onder de specifieke vraagstelling, 'wanneer is een persoon verantwoordelijk voor zijn daad', kunnen we loslaten op alle politici. Het kan ook in de juridisch/ethische vraagstelling worden gegoten waarmee men OM en rechters kan benaderen. Bij afwijzing, zoals de afwijzing van de zaak tegen Rutte cs aangespannen door een advocatenkantoor in Leeuwarden brengt deze vraagstelling ook naar boven om Openbaar Ministerie en rechtspraak in het algemeen in deze ethisch-morele kwestie te betrekken.

We kunnen bewijzen dat Rutte en Kaag beiden morele en ethische schoften zijn die er op los liegen en het volk blijvend bedriegen. Ze kunnen dit ongestraft blijven doen, omdat ze hierin gesteund worden door de rest van de regering, mede het grootste gedeelte van de eerste en tweede kamer.
OM en rechterlijke macht steunen hen hierbij omdat veel aanklachten en aan te spannen rechtszaken ontvankelijk worden verklaard.

Moreel gezien is Nederland, en ik denk geen enkel Europees land, nog een democratie en rechtsstaat. Dat bewijst dat we nu in een dictatuur leven waarin de bevolking alleen maar ja mag knikken anders gaat de kop eraf!

Er is tevens tastbaar bewijs dat vele politici en andere 'hoogwaardigheidsbekleders' het beleid voor het land krijgen gedicteerd door het WEF. Indien we de bevelstructuur volgen kunnen we vaststellen dat deze komt uit de top van de VN -> WHO -> WEF -> EU en daarna uiteindelijk bij onze regerende LANDVERRADERS, want dat zijn ze in alle eerlijkheid, openheid en werkelijkheid!

Ze drammen al deze klimaatleugens, stikstofleugens en een niet bestaande pandemie via de bekende propagandakanalen van de hedendaagse 'onafhankelijke' pers door ieders strot!
Fijn want dat werkt voor de grote massa die constant in angst wordt gehouden. En de pandemie is aan hen verkocht via moorddadige leugens.

 • Het is geen vaccin maar een genetische proef
 • Het 'virus' werd nooit geïsoleerd, en er werd nooit iemand mee besmet
 • Het overgrote gedeelte van de artsenij heeft het volk totaal in de steek gelaten en proberen nu via de kreet 'sorry' alle schuld bij zichzelf weg te halen
 • Hetzelfde kan worden gezegd over de advocatuur.
 • Politie beschermt de grootste bandietenbende die er bestaat in deze fascistische dictatuur, nl. politiek (wetten makend) en koninklijk huis (wetten bekrachtigend)! Hierdoor worden steeds meer normale vrijheden afgenomen en de bevolking gediscrimineerd en verraden door hen die 1) de wetten maken, 2) de wetten bekrachtigen, 3) de wetten met geweld ten uitvoer brengen!
 • Zelfs het leger komt nog niet van de stoel om het volk te bevrijden van deze maffiabende gevuld met LANDVERRADERS.
 • Op LANDVERRAAD staat de DOODSTRAF!
 • We kunnen ook spreken van genocide door de leugens die gebruikt zijn om vele mensen te misleiden en zonder nodige uitleg de onethische, genetische proef door middel van een mRNA spuit (vrijwillig?) te laten ondergaan!
 • Onder de schuldigen voor genocide en de medewerking om deze genocide tot stand te hebben gebracht vallen alle ambtenaren, semi-ambtenaren, politici, artsenij, OM, politie en verschillende landelijke en Europese onderzoeksinstellingen die als 'adviseur' zijn aangesteld door de staat en EU!
 • Op genocide en medeschuldig aan genocide staat de doodstraf!

De harde feiten, genegeerd door justitie en politie

I. Aangifte ex art. 140 WvSr ter zake deelneming aan een criminele organisatie, die het oogmerk heeft het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid;
II. Aangifte ex art. 4 Wet Internationale Misdrijven (WIM) ter zake ernstige schendingen van het internationaal humanitaire recht.
III. Aangifte ex art. 289 WvSr ter zake moord met voorbedachten rade tevens gepleegd in georganiseerd groepsverband;
IV. Aangifte ex art. 308 WvSr ter zake het veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld. Tevens gepleegd in georganiseerd groepsverband;
V. Aangifte ex art. 83a WvSr ter zake bewust en systematisch vrees aanwakkeren en handelen tegen de veiligheid van de Nederlandse Staat en haar burgers;
VI. Aangifte ex art. 93 WvSr ter zake handelen met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen;
VII. Aangifte ex art. 96 lid 1 WvSr ter zake samenspannen met derden met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen; VIII. Aangifte ex art. 96 lid 2 sub 1, 2 en 5 WvSr ter zake handelen met het oogmerk ter voorbereiding om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen;
IX. Aangifte ex art. 97 lid 1 WvSr ter zake het in verbinding treden met een buitenlandse mogendheid, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden tegen de Staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen;
X. Aangifte ex art. 97 lid 2 WvSr ter zake het plegen van allerhande rechtshandelingen ter voorbereiding van een misdrijf zoals omschreven in lid 1 van art. 97 WvSr;
XI. Aangifte ex art. 365 WvSr ter zake misbruik van gezag en daarbij het vrije volk te dwingen iets te doen, niets te doen of te dulden.

Toelichting van de aangifte ex art. 140 WvSr

Verdachten geven leiding aan een onderdeel van een criminele organisatie, die tot oogmerk heeft het plegen van ernstige misdrijven tegen de menselijkheid waaronder
- de vernietiging van de wereldeconomie, de sociale gemeenschappen en de religies om vervolgens middels de door deze criminele organisatie gestelde GREAT RESET wereldwijd naar de totale macht te grijpen en de wereld middels een kwaadaardig plan BUILD BACK BETTER onder een gecentraliseerde en totalitaire macht te brengen onder de naam THE NEW WORLD ORDER.
- het in strijd met Internationale Verdragrechtelijke en absolute Mensenrechten, onder meer art. 7 IVBPR en bepaling 1 van de Nürnberg-Code 1947, waarbij de mensheid zonder in vrijheid gegeven toestemmingen planmatig en systematisch wordt onderworpen aan wereldwijde medische experimenten, zoals:
 1. het inenten van gezonde mensen met een experimenteel mRNA serum bestaande uit allerhande levensbedreigende giftige stoffen en nanoparticles;
 2. het middels experimentele inentingen genetisch ingrijpen in het DNA van de mensheid, om daarmee een ander en meer controleerbaar mens te doen laten ontstaan;
 3. het diep nasaal penetreren van de mensheid met het misleidende doel de betrokkenen te testen op een aanwezig virus, maar daadwerkelijk middels het uiteinde van de diep gepenetreerde testswab bij de betrokkene nanoparticles en nucleaire deeltjes in het neus/hersenbarrière aan te brengen;
 4. de mensheid te verplichten om een groot deel van de dag en in publieke ruimten zonder enige medisch doel mondmaskers te laten dragen louter en alleen om daarmee een gedragsverandering bij de mensheid te doen laten ontstaan;
 5. de mensheid te verplichten zonder enige medische bewijsgrond en tegen de sociale natuur van de mensheid in een permanente verplichte afstand van elkaar te laten houden van tenminste 1,5 meter, louter en alleen om daarmee een gedragsverandering in de natuur van de mensheid te doen laten ontstaan;
 6. de mensheid te verplichten zonder enige medische bewijsgrond en tegen de sociale natuur van de mensheid in een permanent verbod op onderling handen schudden en knuffelen, louter en alleen om daarmee een gedragsverandering in de natuur van de mensheid te doen laten ontstaan;
 7. de mensheid te verplichten zonder enige medische bewijsgrond, en tegen de sociale natuur van de mensheid in, een verbod op sociale samenkomsten om daarmee een gedragsverandering in de natuur van de mensheid te doen laten ontstaan;
- de wereldbevolking zonder vrijwillige instemming op enig moment te voorzien van inwendige chiptechniek en het toebedelen van digitale ‘vaccinatie’ paspoorten om daarmee de wereldbevolking op afstand te kunnen volgen en lichamelijk te controleren, waarmee de wereldbevolking aan de criminele occulte organisatie dient te worden onderworpen.

De criminele organisatie bestaat onder meer ook uit het op 24 januari 1971 door KLAUS SCHWAB (of Klaus Bodmer) opgerichte World Economic Forum (WEF). Het WEF is gelieerd aan de Rockefeller Foundation. De criminele organisatie streeft naar een totalitair gestuurde nieuwe wereld zonder soevereine staten, waarbij de overgebleven bevolking ondergeschikt zal zijn aan - en volledig (digitaal) gecontroleerd zal worden door - een kleine elitaire groep van puissant rijke families.

Dit kabinet is ethisch en moreel verantwoordelijk voor alle doden en gewonden, veroorzaakt door de euthanasiespuit van de overbekende merken. Ze hebben deze oversterfte die nog steeds voortduurt in oktober 2022, kunnen bereiken door het volk glashard toe te liegen, bang te maken, te dwingen met lockdowns en uitsluitingen, allen vormen van discriminatie, om zoveel mogelijk mensen ingespoten te krijgen met het nooit op mensen geteste mRNA en andere in het serum toegevoegde soorten vergif die zelfs niet eens geschikt zijn voor menselijke consumptie!

Zolang het Openbaar Ministerie weigert verder onderzoek te doen naar deze feiten, stopt het opsporen van bewijzen mede feitelijke waarheden, en komt de zaak nooit voor de strafrechter!

Deze manier van handelen door het OM vertelt mij althans dat deze ambtenaren ook in de zak van het WEF zitten.
Door verder opsporingswerk te weigeren maakt het OM zich duidelijk medeschuldig aan artikel 140, 289, 308 WvSr en artikel 4 WIM.

Hierdoor alleen al is het leger gemachtigd om al deze verdachten op te pakken en voor een militaire rechtbank te brengen. Maar ook daar hebben we af te rekenen met duidelijke hielenlikkerij in de hoogste regionen omdat vanaf de rang van overste we kunnen stellen dat het geen militairen meer zijn maar politici!

Dat is de reden waarom ik een beroep doe op onze elitetroepen bij landmacht en marine. Arresteer al het WEF-tuig en hen die de normale rechtsgang onmogelijk maken door alle vorderingen af te wijzen of ontvankelijk te verklaren! Indien uw handelen in moet houden dat u uw eigen hogere officieren eerst moet arresteren dan weet ik zeker dat het volk achter u staat! Denk hierbij aan uw eed!
U hebt beloofd of gezworen het volk te beschermen en de grondwet te eerbiedigen, niet de massamoordenaars in de regering en hun hulpjes bij het ministerie van justitie en defensie, die rustig doorgaan met het volk alle vrijheden af te nemen. Verder hebben ze tevens de grondwet buiten werking gezet en leiden ze de meest naïeve mensen onder ons nog steeds naar de slachtbank van de nooit geteste dodelijke spuit.


in