Over mezelf


Dit is wat ik wil bereiken

Op 1 september 2018 werd ik met pré-pensioen gestuurd in de financiële sector omdat ze van alle 55-plussers af wilden. We zouden alle 'vernieuwingen' tegenhouden, door onze ervaringen te delen met alle jongere mensen onder onze vleugels geplaatst. Ik ging en genoot van de tijd tot december 2019!

In december 2019 kwam men aanzeilen met de coronazever waarvan ik, als oud medisch wetenschapper, wist dat het pure onzin was. Elk coronavirus is niets meer dan een verkoudheidsvirus en dat is het.

Maar toen ik in de tijd daarna vooral in het eerste trimester van 2020 de politiek het jargon van de financiële sector hoorde gebruiken wist ik dat er iets ontzettend mis was. Ineens waren daar de kreten 'sustainable', 'bubbel' en nog meer van de bancaire ommezwaaizever die ik ook meer dan 3 jaar had gebruikt en waar ik me verder niets van had aangetrokken. Nog nooit had de financiële industrie met hun 'projecten' die veel geld hadden gekost, iets bereikt dat op een ommezwaai in denken en handelen wees!

Nu echter hoorde ik de kretologie uitgedragen worden door de volksverlakkers en politieke beroepsleugenaars van het eerste uur!

Met mijn vele vrije tijd besloot ik me te verdiepen in wetten en rechtsspraak dat uitmondde in een complete studie rechten die op dit moment (juni 2022) op haar einde loopt. Mijn specialisaties zijn Internationaal strafrecht, EVRM en Internationaal oorlogsrecht!

Waarom internationaal strafrecht etc? Omdat hier de kern ligt om EU, WEF, WHO en zelfs de NAVO en VN te ontmantelen als internationaal werkende maffiaorganisaties die moorden, frauderen, data achterhouden, gegevens opzettelijk veranderen, wetenschappelijke onderzoeken en feiten laten verwijderen van platforms zoals YouTube, Twitter en Facebook, valse feiten presenteren en alle wetenschappen politiseren dat het een lust is.

Mijn doel is aan de man brengen van feiten waardoor onze politici en anderen internationaal kunnen worden aangeklaagd voor deze misdaden! Verder wil ik iedereen die belaagd wordt door de staat omdat hij/zij als wetenschapper een afwijkende mening heeft, bijstaan met raad en daad door hun raadsheren de nodige handvatten te geven!

Volgens geldende afspraken horen internationale strafzaken voorrang te hebben.
Ik verkies deze gang van zaken, omdat vele landen het gewoonterecht hebben genihiliseerd tot bijna nul, vanwege de zogenaamde onzekerheid van gewoonten! Dat hier de zogenaamde multiculturaliteit debet aan is, hebben ze op een filosofische manier weten te verbergen!

Samen met de u en mij opgedrongen compleet gestoorde Ursula von der Leyen en al hun EU/WEF-gerelateerde premiers, ministers en andere vazallen die hier aan hebben meegewerkt, verdienen deze psychisch compleet de weg kwijt zijnde ‘leiders’ van het ‘nieuwe leiderschap’ hiervoor MINIMAAL levenslange opsluiting. Uiteraard zullen ook de prime/crime-ministers van Canada, Australië en Nieuw Zeeland hun lot dus niet ontlopen.
India eist met name tegen Gates, Tedros en Fauci de doodstraf en zoals gezegd, werken er momenteel mondiaal vele rechtsinstituten en juristen samen aan de aankomende arrestaties en veroordelingen.

Landen en gerechtssystemen van landen die de internationale criminelen niet uitleveren zijn derhalve medeplichtig, waaronder bijvoorbeeld Zwitserland, dat zegt neutraal te zijn maar klaarblijkelijk Klaus Schwab, ondanks al zijn inmiddels bewezen misdaden en fascistische, toekomstige ‘ideeën ten aanzien van de mensheid en menselijkheid, in bescherming blijft nemen.

Verder staren vele officieren zich blind op de eed die ze afleggen aan de 'koning'. Toch, de koning is NIET langer het staatshoofd maar gewoon de zoveelste parasiet. De regering is verantwoordelijk voor de 'koning'. Dit gezegd zijnde, kunnen we gevoeglijk BEWEREN dat officieren alleen nog zweren de Grondwet te EERBIEDIGEN! Daar geen enkele politicus nog iets doet volgens de Grondwet, wordt het tijd dat ze die corrupte kliek afzetten en volgens oorlogsrecht berechten voor alle misdaden die ze hebben begaan tegen de bevolking!

Of de koning, die alle wetten heeft ondertekend waardoor het volk nu al meer dan twee jaar kan onderdrukt worden, buiten schot moet blijven durf ik ten zeerste te betwijfelen! Elke wet wordt begonnen met de kreet: Wij bla bla bla 'bij de gratie Gods', waarvoor nooit het bewijs werd aangeleverd.

Hierdoor durf ik te beweren dat geen enkele wet rechtsgeldigheid bezit!
Verder werken beide 'blauwbloedige' echtgenoten ook als landverraders voor het WEF, waardoor ze dezelfde straf verdienen dan alle politici en (semi)-ambtenaren die hier ook bewust dan wel onbewust aan meewerken!
'Ich habe es nicht gewusst', is niet langer een zin om zich achter te verschuilen!

Je bent voor of tegen al deze maatregelen voortkomend uit het WEF, die geen steek houden en al onze P R I V A T E rechten ondermijnen!


Voor of tegen is het verschil tussen,
WEL OF GEEN LANDVERRADER ZIJN! LANDVERRADERS VERDIENEN DE KOGEL!